Loading...

Journal of Information Resources Management

2023, No. 6 Date of publication:26 November 2023
  
Zhang Huiping Zhao Qin Ma Taiping Zhang Yaoyao Zhang Jingran
2023, 13 (6): 29-42. doi: 10.13365/j.jirm.2023.06.029
Abstract ( 310 ) PDF(2368KB) ( 87 )
Lu Rongjie Zhou Youyong
2023, 13 (6): 72-84,47. doi: 10.13365/j.jirm.2023.06.072
Abstract ( 104 ) PDF(855KB) ( 49 )
Gan Chunmei Xiao Chen Chen Shuyi Lin Jingjing Qiu Zhiyan
2023, 13 (6): 125-132. doi: 10.13365/j.jirm.2023.06.125
Abstract ( 149 ) PDF(1357KB) ( 97 )
Fan Hao Zheng Xiaochuan Reziya Aihaiti
2023, 13 (6): 156-165. doi: 10.13365/j.jirm.2023.06.156
Abstract ( 168 ) PDF(1597KB) ( 87 )