Loading...

Journal of Information Resources Management

2023, No. 5 Date of publication:26 September 2023
  
Wang Xiaoguang Hou Xilong
2023, 13 (5): 5-14,43. doi: 10.13365/j.jirm.2023.05.005
Abstract ( 230 ) PDF(2842KB) ( 262 )
Zheng Linghan Huang Biyun Jiang Ying
2023, 13 (5): 56-72. doi: 10.13365/j.jirm.2023.05.056
Abstract ( 154 ) PDF(3944KB) ( 126 )
Liu Qiong Liu Guifeng Lu Zhangping Han Muzhe Guo Keyuan
2023, 13 (5): 73-78. doi: 10.13365/j.jirm.2023.05.073
Abstract ( 355 ) PDF(647KB) ( 307 )
Li Guihua Zhang Qiudong Lin Siyan
2023, 13 (5): 79-91. doi: 10.13365/j.jirm.2023.05.079
Abstract ( 128 ) PDF(6304KB) ( 55 )
Zhu Ziyang Wang Weikang
2023, 13 (5): 102-114. doi: 10.13365/j.jirm.2023.05.102
Abstract ( 154 ) PDF(2422KB) ( 95 )
Hu Mo Zheng Yanning Zhou Ningren
2023, 13 (5): 115-125,148. doi: 10.13365/j.jirm.2023.05.115
Abstract ( 88 ) PDF(4840KB) ( 51 )
Xu Linyu
2023, 13 (5): 137-148. doi: 10.13365/j.jirm.2023.05.137
Abstract ( 173 ) PDF(3298KB) ( 106 )