Loading...

Journal of Information Resources Management

2023, No. 4 Date of publication:26 July 2023
  
Chen Chuanfu Zhu Chuanyu Peng Minhui Wu Gang Chen Yi
2023, 13 (4): 10-21. doi: 10.13365/j.jirm.2023.04.010
Abstract ( 295 ) PDF(975KB) ( 127 )
Shi Qinggong Xiao Ximing
2023, 13 (4): 49-59. doi: 10.13365/j.jirm.2023.04.049
Abstract ( 180 ) PDF(1133KB) ( 70 )
Yu Mengli Shen Wenhan Zheng Bowen
2023, 13 (4): 84-95,121. doi: 10.13365/j.jirm.2023.04.084
Abstract ( 325 ) PDF(2531KB) ( 190 )
Ma Xiaohan OuYang Hui Ai Shizhong Wu Xiang
2023, 13 (4): 96-110. doi: 10.13365/j.jirm.2023.04.096
Abstract ( 207 ) PDF(9908KB) ( 62 )
Wang Zilong Rong Juntao
2023, 13 (4): 111-121. doi: 10.13365/j.jirm.2023.04.111
Abstract ( 175 ) PDF(3937KB) ( 60 )