Loading...

Journal of Information Resources Management

2023, No. 3 Date of publication:26 May 2023
  
Yuan Ye Shiau Wenlung Yu Yuan Wang Kanliang Li Yiran
2023, 13 (3): 6-22. doi: 10.13365/j.jirm.2023.03.006
Abstract ( 1968 ) PDF(2464KB) ( 1110 )
Shao Xiuyan Cao Cong Wang Ping
2023, 13 (3): 23-38. doi: 10.13365/j.jirm.2023.03.023
Abstract ( 374 ) PDF(2915KB) ( 392 )
Zhang Minghua He Fang Zhang Jin
2023, 13 (3): 154-168. doi: 10.13365/j.jirm.2023.03.154
Abstract ( 235 ) PDF(4188KB) ( 154 )