Loading...

Journal of Information Resources Management

2017, No. 3 Date of publication:26 July 2017
  
Wang Lin Hu Mengdi Zhu Wenjing
2017, 7 (3): 5-14, 44. doi: 10.13365/j.jirm.2017.03.005
Abstract ( 1545 ) PDF(2204KB) ( 785 )
Wu Jiang Zhou Lusha Liu Guanjun He Chaocheng
2017, 7 (3): 24-33. doi: 10.13365/j.jirm.2017.03.024
Abstract ( 1734 ) PDF(2432KB) ( 1029 )
Wang Lin Xue Wei  Pan Chenyi Wu Jiang
2017, 7 (3): 34-44. doi: 10.13365/j.jirm.2017.03.034
Abstract ( 1366 ) PDF(3899KB) ( 624 )
Li Zhangchao Xie Xiao
2017, 7 (3): 73-80. doi: 10.13365/j.jirm.2017.03.073
Abstract ( 1344 ) PDF(1189KB) ( 357 )
Kang Yang Li Menglin Wang Xiaoguang
2017, 7 (3): 88-96. doi: 10.13365/j.jirm.2017.03.088
Abstract ( 1663 ) PDF(3444KB) ( 586 )