Loading...

Journal of Information Resources Management

2017, No. 2 Date of publication:26 April 2017
  
Wu Jiang Zeng Minne Liu Fuzhen Zhao Yang
2017, 7 (2): 5-13. doi: 10.13365/j.jirm.2017.02.005
Abstract ( 1906 ) PDF(1132KB) ( 742 )
Wu Jiang Li Shanshan Hu Xian Wang Lin
2017, 7 (2): 22-30. doi: 10.13365/j.jirm.2017.02.022
Abstract ( 1607 ) PDF(1217KB) ( 874 )
Wang Xuedong Li Jinxin Wang Yuan
2017, 7 (2): 40-49. doi: 10.13365/j.jirm.2017.02.040
Abstract ( 1905 ) PDF(1279KB) ( 844 )
Zhang Xin  Lu Yingjun Li Lirui Deng Zhonghua
2017, 7 (2): 76-80, 86. doi: 10.13365/j.jirm.2017.02.076
Abstract ( 1441 ) PDF(1121KB) ( 576 )
Xiao Qiuhui Gao Ting
2017, 7 (2): 81-86. doi: 10.13365/j.jirm.2017.02.081
Abstract ( 1599 ) PDF(995KB) ( 818 )
Chen Keyan  Tan Biyong
2017, 7 (2): 98-105. doi: 10.13365/j.jirm.2017.02.098
Abstract ( 1460 ) PDF(2061KB) ( 604 )