Loading...

Journal of Information Resources Management

2017, No. 4 Date of publication:26 October 2017
  
Ding Fengyi Liu Ting Chen Jing
2017, 7 (4): 5-16. doi: 10.13365/j.jirm.2017.04.005
Abstract ( 2029 ) PDF(1134KB) ( 1828 )
Chen Jing Li Baoping
2017, 7 (4): 29-37. doi: 10.13365/j.jirm.2017.04.029
Abstract ( 4747 ) PDF(989KB) ( 3617 )
Li Ji Ding Fengyi Li Xiangyu
2017, 7 (4): 38-43. doi: 10.13365/j.jirm.2017.04.038
Abstract ( 1586 ) PDF(699KB) ( 532 )
Zuo Meiyun Hou Jingbo Wang Changyu
2017, 7 (4): 44-50,57. doi: 10.13365/j.jirm.2017.04.044
Abstract ( 1354 ) PDF(801KB) ( 405 )
Wang Wenyan Yang Haijuan
2017, 7 (4): 86-96. doi: 10.13365/j.jirm.2017.04.086
Abstract ( 1219 ) PDF(1912KB) ( 760 )