Loading...

Journal of Information Resources Management

2024, No. 2 Date of publication:26 March 2024
  
Zhao Caijing
2024, 14 (2): 41-53. doi: 10.13365/j.jirm.2024.02.041
Abstract ( 287 ) PDF(985KB) ( 162 )
Gu Jie Liu Yubo Wang Zhen Tang Qifeng
2024, 14 (2): 82-94,135. doi: 10.13365/j.jirm.2024.02.082
Abstract ( 65 ) PDF(2810KB) ( 60 )
Ye Xujie Zhao Yuxiang Zhang Yan Li Jinhao Preben Hansen
2024, 14 (2): 104-120. doi: 10.13365/j.jirm.2024.02.104
Abstract ( 85 ) PDF(3042KB) ( 76 )
Chen Ling Jiang Guoyin
2024, 14 (2): 121-135. doi: 10.13365/j.jirm.2024.02.121
Abstract ( 49 ) PDF(4882KB) ( 43 )
Fu Yun Zhu Liya Han Tao Zheng Xinman Liu Xiwen
2024, 14 (2): 136-147. doi: 10.13365/j.jirm.2024.02.136
Abstract ( 43 ) PDF(4242KB) ( 32 )
Chen Jing Duan Qingyun Chen Hongli Lu Quan
2024, 14 (2): 148-161. doi: 10.13365/j.jirm.2024.02.148
Abstract ( 53 ) PDF(2891KB) ( 63 )
Zhou Haichen Zhang Chengzhi Hu Zhigang Xu Shuo Mao Jin Chen Liang
2024, 14 (2): 162-168,封2. doi: 10.13365/j.jirm.2024.02.162
Abstract ( 114 ) PDF(797KB) ( 84 )