Loading...

Journal of Information Resources Management

2023, No. 2 Date of publication:26 March 2023
  
Ma Feicheng Wu Yishu Lu Huizhi
2023, 13 (2): 4-11. doi: 10.13365/j.jirm.2023.02.004
Abstract ( 935 ) PDF(1011KB) ( 786 )
Cui Wenbo Zhang Tao Ma Haiqun Cai Qingping
2023, 13 (2): 30-41. doi: 10.13365/j.jirm.2023.02.030
Abstract ( 468 ) PDF(4166KB) ( 475 )
Yang Guancan Xing Jiaxin Lu Guoxuan  Zhao Yuntian
2023, 13 (2): 95-107. doi: 10.13365/j.jirm.2023.02.095
Abstract ( 299 ) PDF(4426KB) ( 197 )