Loading...

Journal of Information Resources Management

2023, No. 1 Date of publication:26 January 2023
  
Zhao Yawen Lai Xingxing
2023, 13 (1): 29-40. doi: 10.13365/j.jirm.2023.01.029
Abstract ( 671 ) PDF(804KB) ( 388 )
Ma Haiqun Cai Qingping Cui Wenbo Zhang Tao
2023, 13 (1): 52-64. doi: 10.13365/j.jirm.2023.01.052
Abstract ( 657 ) PDF(1298KB) ( 504 )
Li Xiangdong Sun Qianru Shi Jian
2023, 13 (1): 129-139. doi: 10.13365/j.jirm.2023.01.129
Abstract ( 329 ) PDF(2243KB) ( 214 )