Loading...

Journal of Information Resources Management

2022, No. 4 Date of publication:26 July 2022
  
Star X.Zhao Qiao Lili Fred Y.Ye
2022, 12 (4): 12-23,45. doi: 10.13365/j.jirm.2022.04.012
Abstract ( 1891 ) PDF(934KB) ( 1776 )
Wang Chuanyi Yu Yinwei
2022, 12 (4): 24-32. doi: 10.13365/j.jirm.2022.04.024
Abstract ( 402 ) PDF(731KB) ( 149 )
Yan Xiaohui Deng Sanhong Zhang Yiwei Zhang Qi Hu Haotian Ma Bowen
2022, 12 (4): 46-55. doi: 10.13365/j.jirm.2022.04.046
Abstract ( 338 ) PDF(786KB) ( 153 )
Chen Yuetong Wang Hao Li Yueyan Zhang Wei Deng Sanhong
2022, 12 (4): 56-69. doi: 10.13365/j.jirm.2022.04.056
Abstract ( 304 ) PDF(7281KB) ( 82 )
Guo Feng Qin Yue
2022, 12 (4): 70-81. doi: 10.13365/j.jirm.2022.04.070
Abstract ( 514 ) PDF(4629KB) ( 285 )
Wang Xiaoli Zhang Jing Zhao Laijun Xia Zhijie
2022, 12 (4): 95-104. doi: 10.13365/j.jirm.2022.04.095
Abstract ( 418 ) PDF(5326KB) ( 281 )
Jiang Chong Wang Xiaoguang Jian Hua
2022, 12 (4): 105-120. doi: 10.13365/j.jirm.2022.04.105
Abstract ( 260 ) PDF(5860KB) ( 168 )
Xing Shaoyan Zhu Xuefang
2022, 12 (4): 121-130. doi: 10.13365/j.jirm.2022.04.121
Abstract ( 411 ) PDF(5561KB) ( 355 )