Loading...

Journal of Information Resources Management

2022, No. 3 Date of publication:26 May 2022
  
An Xiaomi Xu Jicang Wang Lili Huang Jie
2022, 12 (3): 44-62. doi: 10.13365/j.jirm.2022.03.044
Abstract ( 378 ) PDF(7497KB) ( 158 )
Wang Chao Xu Wendong  Shi Ruyi Yu Xiaodong
2022, 12 (3): 118-136. doi: 10.13365/j.jirm.2022.03.118
Abstract ( 477 ) PDF(2290KB) ( 191 )
Chen Jinghao Wang Youfeng Nie Huizi
2022, 12 (3): 152-164,180. doi: 10.13365/j.jirm.2022.03.152
Abstract ( 613 ) PDF(11879KB) ( 510 )