Loading...

Journal of Information Resources Management

2022, No. 5 Date of publication:26 September 2022
  
Ma Feicheng Lu Huizhi Wu Yishu
2022, 12 (5): 4-13. doi: 10.13365/j.jirm.2022.05.004
Abstract ( 699 ) PDF(718KB) ( 525 )
Huang Chengsong Zhang Jinchao Zhu Yan Cao Fenfang
2022, 12 (5): 53-62. doi: 10.13365/j.jirm.2022.05.053
Abstract ( 272 ) PDF(2991KB) ( 111 )
Han Ying Chen Jing Li Chenxi Huang Peiying Peng Siyu Kang Lele
2022, 12 (5): 63-76. doi: 10.13365/j.jirm.2022.05.063
Abstract ( 271 ) PDF(1579KB) ( 116 )
Li Peng Wang Xuejin Zhang Jun
2022, 12 (5): 89-101. doi: 10.13365/j.jirm.2022.05.089
Abstract ( 335 ) PDF(8116KB) ( 84 )
Wang Xuening Dong Qingxing Song Zhijun Zhang Bin
2022, 12 (5): 102-113. doi: 10.13365/j.jirm.2022.05.102
Abstract ( 398 ) PDF(1725KB) ( 213 )
Dai Tong Du Jian
2022, 12 (5): 114-122. doi: 10.13365/j.jirm.2022.05.114
Abstract ( 396 ) PDF(1111KB) ( 112 )
Song Liping Wang Jianfang Fu Jie Sun Ze
2022, 12 (5): 123-129. doi: 10.13365/j.jirm.2022.05.123
Abstract ( 248 ) PDF(2099KB) ( 67 )