Loading...

Journal of Information Resources Management

2021, No. 2 Date of publication:26 March 2021
  
Zhang Zhaoyang Lyu Yan Luo Siqi Zhang Xiaohan Wu Yuchen Zhao Rongying
2021, 11 (2): 17-27. doi: 10.13365/j.jirm.2021.02.017
Abstract ( 669 ) PDF(2667KB) ( 732 )
Zhang Zhaoyang Wang Junling Huang Jiani Shen Jiayu Wang Yiyang Zhao Rongying
2021, 11 (2): 28-38. doi: 10.13365/j.jirm.2021.02.028
Abstract ( 593 ) PDF(4702KB) ( 316 )
Zhao Rongying Chang Ruru Xiao Ruiqi Cui Ying Liu Yuan Liu Yiyuan Xu Ziyi
2021, 11 (2): 39-51. doi: 10.13365/j.jirm.2021.02.039
Abstract ( 766 ) PDF(7112KB) ( 91 )
Zhao Rongying Chang Ruru Chen Zhan Wang Yuran Sun Zhumo You Shengyi
2021, 11 (2): 52-59. doi: 10.13365/j.jirm.2021.02.052
Abstract ( 770 ) PDF(4321KB) ( 276 )
Xing Wenming Guo Anqi Qin Shun Yang Ling
2021, 11 (2): 60-67. doi: 10.13365/j.jirm.2021.02.060
Abstract ( 4438 ) PDF(2062KB) ( 1258 )
Zhao Pei Ba Zhichao Zhao Yuxiang
2021, 11 (2): 97-108. doi: 10.13365/j.jirm.2021.02.097
Abstract ( 820 ) PDF(926KB) ( 504 )
Wei Jingzhu Ye Yanjun Wang Zheng
2021, 11 (2): 119-127. doi: 10.13365/j.jirm.2021.02.119
Abstract ( 536 ) PDF(2376KB) ( 209 )
Wang Ruochen Zhu Xuefang
2021, 11 (2): 128-136. doi: 10.13365/j.jirm.2021.02.128
Abstract ( 599 ) PDF(1711KB) ( 435 )