Loading...

Journal of Information Resources Management

2019, No. 4 Date of publication:21 November 2019
  
Cheng Jiejing Li Xiuxia
2019, 9 (4): 31-36. doi: 10.13365/j.jirm.2019.04.031
Abstract ( 1182 ) PDF(2068KB) ( 165 )
Kong Yue Li Xiuxia
2019, 9 (4): 37-44. doi: 10.13365/j.jirm.2019.04.037
Abstract ( 1110 ) PDF(1954KB) ( 306 )
Wang Fang,  Song Shanshan
2019, 9 (4): 45-56. doi: 10.13365/j.jirm.2019.04.045
Abstract ( 1318 ) PDF(4059KB) ( 277 )
Tian Li Li Zhezhe
2019, 9 (4): 57-67. doi: 10.13365/j.jirm.2019.04.057
Abstract ( 969 ) PDF(5101KB) ( 384 )
Song Huiling  Shuai Chuanmin Li Wenjing
2019, 9 (4): 68-81. doi: 10.13365/j.jirm.2019.04.068
Abstract ( 1476 ) PDF(3038KB) ( 650 )
Peng Qiuru Yan Sulan Huang Shuiqing
2019, 9 (4): 82-88. doi: 10.13365/j.jirm.2019.04.082
Abstract ( 1122 ) PDF(692KB) ( 282 )
Tan Chunhui Wang Yifu Zeng Yitang
2019, 9 (4): 101-111. doi: 10.13365/j.jirm.2019.04.101
Abstract ( 979 ) PDF(1441KB) ( 367 )
Xiao Jiongen,  Wu Yingliang Zuo Wenming Yang Fanni
2019, 9 (4): 112-121. doi: 10.13365/j.jirm.2019.04.112
Abstract ( 1133 ) PDF(3487KB) ( 362 )
Zhu Mengxi Yan Xianglin Yuan Qinjian
2019, 9 (4): 122-131. doi: 10.13365/j.jirm.2019.04.122
Abstract ( 1184 ) PDF(888KB) ( 731 )