Loading...

Journal of Information Resources Management

2020, No. 1 Date of publication:26 January 2020
  
Wang Bing Liu Huasen Wu Chao
2020, 10 (1): 49-. doi: 10.13365/j.jirm.2020.01.049
Abstract ( 1206 ) PDF(6480KB) ( 758 )
Hou Weizhen Liu Binfang
2020, 10 (1): 57-. doi: 10.13365/j.jirm.2020.01.057
Abstract ( 1159 ) PDF(6594KB) ( 451 )
Feng Yafei Yan Chun Hu Changping
2020, 10 (1): 65-. doi: 10.13365/j.jirm.2020.01.065
Abstract ( 1093 ) PDF(13738KB) ( 316 )
Wu Changqing Li Jingya Li Chenlei
2020, 10 (1): 75-. doi: 10.13365/j.jirm.2020.01.075
Abstract ( 803 ) PDF(5937KB) ( 447 )
Zhang Yihan Yuan Qinjian
2020, 10 (1): 82-. doi: 10.13365/j.jirm.2020.01.082
Abstract ( 1195 ) PDF(6399KB) ( 1260 )
Niu Fenggao Liang Huimin Zhang Jin
2020, 10 (1): 102-. doi: 10.13365/j.jirm.2020.01.102
Abstract ( 1284 ) PDF(8087KB) ( 394 )