Loading...

Journal of Information Resources Management

2019, No. 3 Date of publication:26 July 2019
  
Xie Xinzhou
2019, 9 (3): 18-18.
Abstract ( 577 ) PDF(600KB) ( 138 )
Du Zhitao Zhang Dandan Bo Xiaolin
2019, 9 (3): 19-32. doi: 10.13365/j.jirm.2019.03.019
Abstract ( 1096 ) PDF(4148KB) ( 582 )
Jia Shuo Zhang Ning Shen Hongzhou
2019, 9 (3): 62-72. doi: 10.13365/j.jirm.2019.03.062
Abstract ( 1374 ) PDF(1775KB) ( 920 )
Wang Wentao Zhang Kun LI Jing Xie Yangqun
2019, 9 (3): 82-89. doi: 10.13365/j.jirm.2019.03.082
Abstract ( 1772 ) PDF(4782KB) ( 415 )
Yang Jinbi
2019, 9 (3): 100-110. doi: 10.13365/j.jirm.2019.03.100
Abstract ( 1007 ) PDF(1297KB) ( 194 )
Hu Zhongyi Li Ya Wu Jiang Zhang Yicheng Zhao Yang
2019, 9 (3): 111-118. doi: 10.13365/j.jirm.2019.03.111
Abstract ( 1271 ) PDF(1978KB) ( 297 )