Loading...

Journal of Information Resources Management

2021, No. 5 Date of publication:26 September 2021
  
Jiang Tingting,  Chen Peilong Xu Yanrun
2021, 11 (5): 4-16. doi: 10.13365/j.jirm.2021.05.004
Abstract ( 2689 ) PDF(1703KB) ( 3065 )
Ji Yimu Xu Zhengyang Liu Shangdong Liu Yanlan Xiao Wan Liu Qiang
2021, 11 (5): 38-48. doi: 10.13365/j.jirm.2021.05.038
Abstract ( 482 ) PDF(3074KB) ( 291 )
Hu Guangwei Ai Wenhua Si Wenfeng Bai Yue
2021, 11 (5): 60-72. doi: 10.13365/j.jirm.2021.05.060
Abstract ( 422 ) PDF(5532KB) ( 351 )
Gan Chunmei Lin Jingjing Xiao Chen
2021, 11 (5): 96-102. doi: 10.13365/j.jirm.2021.05.096
Abstract ( 696 ) PDF(850KB) ( 269 )