Loading...

Journal of Information Resources Management

2020, No. 6 Date of publication:26 November 2020
  
Xu Lulu Ye Fred Y.
2020, 10 (6): 38-46. doi: 10.13365/j.jirm.2020.06.038
Abstract ( 775 ) PDF(3529KB) ( 281 )
Wang Zhijin Chen Qianying Han Feng Wu Dongying Li Qiaoying Li Yuanfang
2020, 10 (6): 47-59. doi: 10.13365/j.jirm.2020.06.047
Abstract ( 782 ) PDF(3816KB) ( 362 )
Liu Weichen Shi Dongbo Li Jiang
2020, 10 (6): 82-89. doi: 10.13365/j.jirm.2020.06.082
Abstract ( 664 ) PDF(3980KB) ( 243 )
Zhang Yue Ni Junmin Wang Jian Song Xiaokang Zhao Yuxiang
2020, 10 (6): 90-100. doi: 10.13365/j.jirm.2020.06.090
Abstract ( 703 ) PDF(881KB) ( 197 )
Xiao Lu Zhao Zhihui Chen Guo
2020, 10 (6): 101-109. doi: 10.13365/j.jirm.2020.06.101
Abstract ( 613 ) PDF(3559KB) ( 174 )