Loading...

Journal of Information Resources Management

2012, No. 1 Date of publication:26 March 2012
  
Liu Minxuan Ma Feicheng Zhu Mengxian Song Qian
2012, 2 (1): 4-11.
Abstract ( 1746 ) PDF(5289KB) ( 985 )
Li Chunlan Deng Zhonghua
2012, 2 (1): 12-18,41.
Abstract ( 1832 ) PDF(2827KB) ( 1192 )
Du Rong Ai Shizhong Li Min Pamela Abbott Yingqin Zheng
2012, 2 (1): 19-25.
Abstract ( 1725 ) PDF(2404KB) ( 1033 )
Liu Luchuan Sun Kai
2012, 2 (1): 26-32.
Abstract ( 1792 ) PDF(2512KB) ( 950 )
Li Gang Chen Jinghao
2012, 2 (1): 42-49,25.
Abstract ( 1693 ) PDF(2112KB) ( 1003 )
Xu Baoxiang Wu Huijuan
2012, 2 (1): 59-63.
Abstract ( 2058 ) PDF(2987KB) ( 2804 )
Zai Wei
2012, 2 (1): 64-66,73.
Abstract ( 1392 ) PDF(0KB) ( 193 )
Qiu Jin Wu Dan
2012, 2 (1): 74-81,封3.
Abstract ( 1739 ) PDF(2025KB) ( 1642 )
Shang Changhong
2012, 2 (1): 82-86.
Abstract ( 1765 ) PDF(1911KB) ( 1018 )