Loading...

Journal of Information Resources Management

2019, No. 1 Date of publication:26 January 2019
  
Zhu Qinghua
2019, 9 (1): 9-9.
Abstract ( 738 ) PDF(235KB) ( 259 )
Wang Jian Zhang Yue Zhu Qinghua
2019, 9 (1): 10-20,29. doi: 10.13365/j.jirm.2019.01.010
Abstract ( 2448 ) PDF(3027KB) ( 1213 )
He Zhenyu Bai Mei Zhu Qinghua
2019, 9 (1): 21-29. doi: 10.13365/j.jirm.2019.01.021
Abstract ( 1179 ) PDF(2200KB) ( 343 )
Yu Yiqing Chai Yunjuan Zhu Qinghua Bai Mei
2019, 9 (1): 30-36. doi: 10.13365/j.jirm.2019.01.030
Abstract ( 1004 ) PDF(676KB) ( 216 )
Kuang Yuyang Zhu Qinghua Yuan Qinjian
2019, 9 (1): 37-45. doi: 10.13365/j.jirm.2019.01.037
Abstract ( 1194 ) PDF(761KB) ( 191 )
Wang Yanyan Zhang Jin
2019, 9 (1): 46-65. doi: 10.13365/j.jirm.2019.01.046
Abstract ( 1712 ) PDF(4285KB) ( 339 )
He Weijun Wang Hui Huang Zhengwei Yang Yanni
2019, 9 (1): 77-84. doi: 10.13365/j.jirm.2019.01.077
Abstract ( 1852 ) PDF(2053KB) ( 381 )
Zhou Chunlei Zhang Meng
2019, 9 (1): 85-93. doi: 10.13365/j.jirm.2019.01.085
Abstract ( 1693 ) PDF(2709KB) ( 337 )
Liu Ping Deng Yezhi Yang Zhiwei
2019, 9 (1): 94-104. doi: 10.13365/j.jirm.2019.01.094
Abstract ( 1423 ) PDF(1284KB) ( 217 )
Hu Zhongyi Wang Chaoqun Wu Jiang Chen Yuan
2019, 9 (1): 105-113,127. doi: 10.13365/j.jirm.2019.01.105
Abstract ( 1626 ) PDF(1981KB) ( 231 )
Meeting Recorder: Si Xiangyun Zhao haiping Wang Jixiu Qin Yan
2019, 9 (1): 122-127. doi: 10.13365/j.jirm.2019.01.122
Abstract ( 931 )