Loading...

Journal of Information Resources Management

2016, No. 1 Date of publication:26 January 2016
  
Fang Wenmin Zhang Ning Han Yanyan
2016, 6 (1): 4-11. doi: 10.13365/j.jirm.2016.01.004
Abstract ( 2211 ) PDF(1147KB) ( 1962 )
Zhao Rongying Guo Fengjiao
2016, 6 (1): 17-23. doi: 10.13365/j.jirm.2016.01.017
Abstract ( 1908 ) PDF(2767KB) ( 1042 )
Xiao Qiuhui  Xu Yang
2016, 6 (1): 24-29. doi: 10.13365/j.jirm.2016.01.024
Abstract ( 1801 ) PDF(1120KB) ( 505 )
Zhu Guang Zhang Weiwei Zhu Xiaodong
2016, 6 (1): 58-63. doi: 10.13365/j.jirm.2016.01.058
Abstract ( 1572 ) PDF(1163KB) ( 722 )
Feng Chengjun Li Gang Xie Xinzhou Yao Nengwei
2016, 6 (1): 73-80. doi: 10.13365/j.jirm.2016.01.073
Abstract ( 1778 ) PDF(1074KB) ( 737 )
Kou Jihong Guo Yucheng
2016, 6 (1): 97-104. doi: 10.13365/j.jirm.2015.04.097
Abstract ( 2076 ) PDF(1146KB) ( 898 )
Zhang Jianian Luo Yi Chen Baitong
2016, 6 (1): 105-112. doi: 10.13365/j.jirm.2016.01.105
Abstract ( 1478 ) PDF(1367KB) ( 728 )