Loading...

Journal of Information Resources Management

2014, No. 4 Date of publication:26 December 2014
  
Ju Xiaohong Li Jing Xie Yangqun
2014, 4 (4): 4-9. doi: 10.13365/j.jirm.2014.04.004
Abstract ( 2111 ) PDF(864KB) ( 961 )
Zhou Lihong Zhao Yiming Fang Qiang Shen Yufei
2014, 4 (4): 34-41. doi: 10.13365/j.jirm.2014.04.034
Abstract ( 1967 ) PDF(2065KB) ( 661 )
Luo Xianchun Yu Bo  Yao Ming
2014, 4 (4): 42-47. doi: 10.13365/j.jirm.2014.04.042
Abstract ( 1995 ) PDF(934KB) ( 861 )
Dai Bao Liu Yezheng
2014, 4 (4): 52-59. doi: 10.13365/j.jirm.2014.04.052
Abstract ( 2087 ) PDF(973KB) ( 1122 )
Li Yunyun Zhang Jinchao
2014, 4 (4): 60-68. doi: 10.13365/j.jirm.2014.04.060
Abstract ( 2115 ) PDF(1203KB) ( 1334 )
Xiao Qiuhui Ding Feier
2014, 4 (4): 106-111. doi: 10.13365/j.jirm.2014.04.106
Abstract ( 2104 ) PDF(1081KB) ( 940 )