Loading...

Journal of Information Resources Management

2024, No. 3 Date of publication:26 May 2024
  
Wu Jiang Yuan Yiming He Chaocheng Qian Long Du Le Miao Jiarui
2024, 14 (3): 4-20. doi: 10.13365/j.jirm.2024.03.004
Abstract ( 82 ) PDF(4171KB) ( 68 )
Li Guojun Wang Yanfei Xu Yang
2024, 14 (3): 80-89. doi: 10.13365/j.jirm.2024.03.080
Abstract ( 37 ) PDF(1312KB) ( 34 )
Liu Haotan Liu Jiawei Zhang Fan Lu Wei
2024, 14 (3): 90-103. doi: 10.13365/j.jirm.2024.03.090
Abstract ( 40 ) PDF(3730KB) ( 31 )
Feng Lijie Li Pengyue Wang Jinfeng Zhang Ke Lin Kuoyi
2024, 14 (3): 149-160. doi: 10.13365/j.jirm.2024.03.149
Abstract ( 33 ) PDF(9019KB) ( 22 )